بمنظور صرفه جوئی در مصرف آب و بهینه سازی کشت زعفران و جلوگیری از سله های عمیق پس از آبیاری اول ، مجموعه زرشک و زعفران برج آبیاری بارانی با نوارهای تیپ را پیشنهاد می نماید.

اجرای آزمایشی آبیاری بارانی در مزرعه برج طی سال زراعی ۹۷-۹۸ انجام و به بهره برداری رسیده است.