تامیـــن نیـــروی انســانــی مقرون به صرفه در فصل برداشت گل

با عنایت به اینکه هنوز در کشورمان دستگاه برداشت زعفران به ثبت ملی نرسیده و در صورت وجود هم هزینه های بالائی برای کشاورز دارد (مقرون به صرفه نبودن) از یک سو و هزینه های بالای برداشت محصول از دیگر سو ، نیروی انسانی ارزان و متبحر می تواند نقش مهمی در افزایش بهره وری و سود نهائی کشاورزان داشته باشد.

این مجموعه با تأمین نیروی انسانی ارزان و با صرفه کمک شایانی به کاهش هزینه های تولید در مرحله برداشت به کشاورزان عزیز نموده است.