مشـاوره و کارشنــاسـی زرشک و زعفران

 

کارشناسان مجموعه زرشک وزعفران برج باتوان ودانش فنی بالای خود راه دستیابی به ایجاد مزرعه زعفران را برای کشـاورزان عزیز آسان نمــوده وهمــواره در کنـارکشاورزان بوده و راهنمایی و مشاوره رایگان را افتخارخود می دانند و به آن اعتقاد راسخ دارند