کود تقویتی سافرون برج ( SaffronBorj)

(در مراحل قبل و بعد از گل دهی زعفران به منظور افزایش وزن و عیارمحصول)

هر موجودی برای زنده ماندن نیازمند وجود یک تغذیه پایه می باشد که به آن هزینه زنده ماندن می گویند ، حال اگر ما از این موجود زنده انتظار مضاعف در تولید روزافزون داشته باشیم نیازمند یک تغذیه اضافه تر و مدون می باشیم.

تغذیه پیشنهادی با توجه به گیاه مورد استفاده (زعفران) بسیار پراهمیت بوده و اگر انتظار اضافه در تولید محصول زعفران وابسته به افزایش در وزن و طول کلاله ها ، افزایش تعدادی پیازهای سال آینده و نهایتاً افزایش سطح کیفیت محصول باشد ، لذا با ثابت نگه داشتن سایر عوامل تولید نظیر نیروی انسانی ، هزینه های نگهداری و … به مقدار وزنی بیشتری در محصول دست پیدا کرده و علاوه بر جبران هزینه انجام شده برای خرید تغذیه ، درآمد بیشتری نصیب کشاورز می گردد.